Introduce tu código de participación

Error al validar el código

Queremos conocerte un poco más ...
¿Cual son las galletas que te gustan más?

Crocant
 
Pralinet
 
Teula
 
Ametllat
 
Teula de Coco
 
Coco Choc
 
Neulet d'ametlla
 
Neulet de xocolata
 
Neulet Cafè
 
Neulet Coco
 
Neulet taronja
 
Neulet xoco taronja
 
Ventall
 
Ventall farcit xoco
 
Ventall farcit xoco taronja
 
Ventall doble xoco
 
¡Gracias
por participar!


Tu código se ha registrado correctamenteSi eres uno de los ganadores, contactaremos contigo
a través de tu correo electrónico¡MUCHA SUERTE!
 
¡Rellene el formulario yempiece a jugar!
Nombre
Apellidos
Dirección
Población
CP
Correo electrónico
Teléfono
He leído, entendido y acepto la Normativa del Sorteo y la Política de Privacidad
  1. EMPRESA ORGANITZADORA
1. TRIAS GALETES-BISCUITS SA, CIF A-17057282, domicili a Ctra. de Sils, núm. 36, 17430 Santa Coloma de Farners (Girona), inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 211, foli 180, secció 8, fulla GI-3501, inscripció 15, i adreça electrònica trias@triasbiscuits.com (en endavant Galetes Trias).
2. Cada caixa de Galetes Trias incorpora una etiqueta que informa del sorteig i proporciona un codi. Seguint les indicacions de l’etiqueta l’usuari es registrarà a www.sorteigtrias.com, on podrà participar en el sorteig introduint el codi.
 
  1. PARTICIPANTS
1. El sorteig està obert a la participació de qualsevol persona física major d’edat amb residència a Espanya. La participació és gratuïta. No crea cap relació comercial ni obligacions diferents a les pròpies del sorteig entre la persona participant i Galetes Trias.
2. Cada persona pot participar tantes vegades com desitgi fent constar cada vegada un codi diferent. No obstant, amb independència del nombre de codis aportats, cada participant només podrà guanyar un dels premis mensuals. El guanyador d’un mes podrà participar en el sorteig del mes següent en les mateixes condicions que la resta de participants. Per optar als premis els participants hauran d’omplir el formulari de la pàgina web i acceptar les presents bases.
3. Galetes Trias podrà donar de baixa o desqualificar participants que incompleixen les normes del sorteig.
4. Les dades personals facilitades pels participants hauran de ser certes. Si algun participant facilita dades falses i resulta guanyador del premi perdrà el seu dret a obtenir-lo i no podrà tornar a concórrer en sortejos similars.
 
  1. PREMIS
1. Els premis del sorteig són trenta caixes especial 8 i un lot de productes Trias valorat en 30 €, que es sortejaran mensualment. Hi haurà un total de 31 guanyadors mensuals.
2. Els premis no podran ser objecte de canvi.
 
  1. CALENDARI DEL SORTEIG
1. El sorteig es realitzarà mensualment el  darrer dia del mes, entre tots els participants que hagin introduït els codis d’ençà de la data i hora de l’anterior sorteig.
2. Després de la realització del sorteig, Galetes Trias informarà als guanyadors per mitjà de missatge de correu electrònic o missatge sms[JM1] .
3. El premi es lliurarà a través de correu postal en un termini màxim de 15 dies després d’haver rebut el correu. Els guanyadors podran recollir el premi a la seva oficina de correus.
 
5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament 1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD), i l’adaptació dels procediments al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD),  vostè dóna el seu consentiment exprés perquè les dades que ens facilita siguin incorporades a un fitxer del qual és responsable TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A., quina única finalitat és la realització del sorteig de productes, que es realitzarà en les dates, termes i condicions especificats a les bases.
Així mateix, l'informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per correu postal, adjuntant copia del DNI, al domicili de TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A, situat a Ctra. de Sils, núm. 36, de 17430 Santa Coloma de Farners (Girona) o mitjançant correu electrònic a trias@triasbiscuits.com.
 
6.  ACCEPTACIÓ DE LES BASES
1. La participació en el sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases. Els participants accepten els criteris dels organitzadors en la interpretació dels continguts de les bases i en la resolució de qualsevol dubte o incident.
2. Galetes Trias es reserva el dret de modificar aquestes bases. Correspon al participant consultar-ne el contingut abans d’enviar la seva participació. Galetes Trias quedarà eximida de tota obligació o compensació als participants, si per causa de força major o imperatiu legal s’hagués d’anul·lar o suspendre el sorteig. S’informaria d’aquesta anul·lació o suspensió als participants del sorteig mensual pendent de resoldre.
 
 
He leído, entendido y doy mi conformidad a la normativa del sorteo y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, (LOPD), su Reglamento de Desarrollo 1720/2007, de 21 de diciembre, ( RDLOPD), y la adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, (RGPD), doy mi consentimiento expreso para que los datos que nos facilita sean incorporados a un fichero cuyo responsable TRIAS GALLETAS-BISCUITS, SA, con la única finalidad de la realización del sorteo de un lote de productos, que se realizará en las fechas, términos y condiciones especificados en la web. Asimismo doy mi consentimiento para TRIAS GALLETAS-BISCUITS, S.A. me pueda enviar comunicaciones comerciales posteriores con información de sus productos, iniciativas, sorteos y promociones que puedan ser de mi interés, mediante correo electrónico, SMS u otros medios de comunicación electrónica, según la ley 34/2002, de 11 de julio, (LSSI / CE) ya que TRIAS GALLETAS-BISCUITS, SA pueda publicar mi nombre, apellidos a su web y redes sociales en el caso de que fuera el ganador del sorteo. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y / o revocar su consentimiento en cualquier momento mediante correo electrónico a trias@triasbiscuits.com.